[toggle title="יואן ( Yuan )"]היואן הוא האחד (האולטימטיבי), הראשון והוא השולט והמניע את כל התופעות. אנו חלק מתוך היואן, כולנו יוצאים מאותו היואן וחוזרים לאותו היואן.היואן הוא מערכת הבקרה על שאר המערכות. לכל מרידיאן ישנה נקודת מקור, נקודת יואן – והיא שקושרת אותו עם היואן.[/toggle]